Zeptejte se nás

Napište nám na technickedotazy@isover.cz, využijte náš formulář
nebo v pondělí – pátek 8:00 – 16:00
volejte na 800 476 837.
Povoleny jsou pouze přípony *.png, *.jpg, *.pdf, *.txt , *.doc , *.docx, *.xls, *.xlsx

Povinné údaje jsou označené *.

Reklamace

Z Všeobecných provozních podmínek:

Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě, že je kupujícím spotřebitel také § 2161 až 2174 občanského zákoníku).


2. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí. Odchylky realizované dodávky zboží od kupní smlouvy, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si dodané zboží prohlédnout.


3. Rovněž tak skryté vady, které mělo zboží v době plnění, kdy kupující objektivně měl možnost takovou vadu zjistit, je kupující povinen vytknout neprodleně. Výskyt vady musí být oznamován písemně s uvedením druhu a rozsahu vad.


4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Právo kupujícího - spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud poslední den lhůty kupující odešle odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Společnost Saint-Gobain není prodávajícím a nelze tak vůči ní odstupovat od kupní smlouvy.


2. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.


3. Uplatní-li kupující-spotřebitel, právo na odstoupení od kupní smlouvy podle předchozích odstavců, kupní smlouva se od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Kupující je povinen nést náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


4. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


5. Pro odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto oddílu obchodních podmínek může kupující-spotřebitel využit následující vzorový formulář:

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:
(Pokud si přejete odstoupit od kupní smlouvy, prosíme, vyplňte tento formulář a zašlete nám jej)
Prodávající: ______________
Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky č.: _______
Datum uzavření smlouvy:________
Jméno a příjmení kupujícího: __________
Adresa kupujícího: ________
Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:
Datum:

 


@@@titleBasket

košík je prázdný

@@@titleUserMenu